Folosim cookies pentru a va oferi o experienta personalizata. Click aici pentru mai multe informatii despre cookies si modul lor de folosire.

CONTRACT de comercializare a pachetelor de servicii turistice

Partile contractante:

Societatea SC Level Invest SRL, cu sediul ?n  Strada Bozieni, Nr. 7, Bl. 830, Sc. 3, Et. 8, Ap. 123, Sector 6, Bucuresti, Romania, Punct de lucru:  Str. Virgiliu, Nr. 12, Sector 1, Bucuresti, Romania,num?r de ?nregistrare la registrul comer?ului J40/20898/2007, cod de ?nregistrare fiscal? RO22699873, cont bancar RO73RNCB0077094396000001, deschis la BCR ? Sector 6, titular? a Licen?ei de turism nr. 5384 / 2012, pentru Agen?ia: Level Tour, reprezentat? prin Micosovici Cristina, ?n calitate de Director Executiv, denumit? ?n continuare Agen?ia;

?i turistul/reprezentantul turistului, domnul/doamna . . . . . . . . . ., domiciliat/domiciliat? ?n . . . . . . . . . ., telefon . . . . . . . . . ., posesor/posesoare al/a buletinului/c?r?ii de identitate seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., eliberat/eliberat? de . . . . . . . . . . la data de . . . . . . . . . .,

au convenit la ?ncheierea prezentului contract.

I. Obiectul contractului
1.1. Obiectul contractului ?l constituie v?nzarea de c?tre Agen?ie a pachetului de servicii turistice ?nscris ?n voucher, bilet de odihn?, tratament, bilet de excursie, alt ?nscris anexat prezentului contract ?i eliberarea documentelor de plat? ?i c?l?torie.
II. ?ncheierea contractului
2.1. Contractul se ?ncheie, dup? caz, ?n oricare din urm?toarele situa?ii:
a) ?n momentul semn?rii lui de c?tre turist sau prin acceptarea condi?iilor contractuale de servicii turistice, inclusiv ?n cazul celor achizi?ionate la distan?? prin mijloace electronice;
b) ?n momentul ?n care turistul prime?te confirmarea scris? a rezerv?rii de la Agen?ie, ?n cel mult 60 de zile calendaristice de la data ?ntocmirii bonului de comand?. Este responsabilitatea agen?iei de turism de a informa turistul prin orice mijloace convenite ?n scris cu acesta (telefon, mail, fax etc.) dac? rezervarea pe care a solicitat-o s-a confirmat. Pentru procesarea unei rezerv?ri de servicii, Agen?ia poate solicita un avans de p?n? la . . . . . . . . . .% din pre?ul pachetului sau plata integral? a contravalorii pachetului, ?n func?ie de data la care turistul solicit? serviciile.
1. ?n cazul ?n care con?inutul bonului de comand? nu difer? de con?inutul confirm?rii c?l?toriei turistice ?i confirmarea s-a efectuat ?n termenul de 60 de zile calendaristice de la data semn?rii bonului de comand?, turistul care decide s? renun?e la c?l?toria turistic? datoreaz? Agen?iei penalit??i conform cap. VI.
2. ?n cazul ?n care con?inutul bonului de comand? difer? de con?inutul confirm?rii c?l?toriei turistice primite ?n scris de la Agen?ie sau dac? aceast? confirmare nu s-a f?cut ?n termenul de 60 de zile calendaristice de la data semn?rii bonului de comand?, turistul poate considera c? voiajul nu a fost rezervat ?i are dreptul la rambursarea imediat? a tuturor sumelor deja pl?tite;
c) ?n momentul eliber?rii documentelor de c?l?torie (voucher, bilet de odihn? ?i/sau tratament, bilet de excursie etc.), inclusiv ?n format electronic, ?n cazul ?n care pachetele de servicii turistice fac parte din oferta standard a agen?iei de turism sau exist? deja confirmarea de rezervare din partea altor prestatori.
2.2. ?n cazul ?n care prezentul contract este pus integral la dispozi?ia turistului sub form? de catalog, pliant, alte ?nscrisuri, site-ul Agen?iei sau alte mijloace de comunicare electronic? (e- mail, fax etc.), obliga?ia de informare a turistului este considerat? ?ndeplinit? prin ?nscrierea acestei informa?ii ?n oricare dintre documentele de c?l?torie sau documentele fiscale furnizate de Agen?ie, nefiind necesar? ?ncheierea ?n form? scris? a contractului de comercializare a pachetelor de servicii turistice, respectiv dac? prezentul contract prezentat turistului ?n modalit??ile prev?zute mai sus con?ine clauzele prev?zute la art. 12 alin. (2) din Ordonan?a Guvernului nr. 107/1999 privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice, republicat?.
2.3. Contractul ?nceteaz? de drept odat? cu finalizarea prest?rii efective a pachetului de servicii turistice ?nscris ?n documentele de c?l?torie.

III. Pre?ul contractului ?i modalit??i de plat?
3.1. Pre?ul contractului este de . . . . . . . . . . ?i se compune din costul serviciilor turistice efective, comisionul Agen?iei ?i TVA. Dac? pre?ul nu este specificat ?n prezentul contract, atunci acesta este specificat ?n bonul de comand? (dac? exist?), alte documente de c?l?torie, cataloage, pliante, alte ?nscrisuri puse la dispozi?ie turistului, site-ul Agen?iei, alte mijloace de comunicare electronic? ?i/sau pe factur?.
3.2. Modalit??i de plat?:
3.2.1. La ?ncheierea contractului se percepe un avans de . . . . . . . . . .% din pre?ul stabilit sau, dup? caz, plata integral? a contravalorii pachetului de servicii turistice.
3.2.2. ?n cazul ?n care la ?ncheierea contractului s-a perceput un avans, plata final? se va face astfel:
a) pentru serviciile turistice care necesit? confirmare din partea prestatorilor, conform termenelor de plat? comunicate de Agen?ie ?n scris prin bonul de comand? sau alte mijloace de comunicare;
b) pentru serviciile turistice care nu necesit? confirmare din partea prestatorilor, dup? cum urmeaz?:
? . . .
? . . .
? . . .
(NOT?: 
Se va personaliza de fiecare agen?ie ?n parte.)
3.3. Plata serviciilor turistice externe aferente contractului se poate efectua ?ntr-o singur? moned?, ?n valuta specificat? ?n contract sau ?n RON la cursul de referin?? al BNR din ziua emiterii facturii.

IV. Drepturile ?i obliga?iile Agen?iei
4.1. Agen?ia se oblig? s? furnizeze turistului un bon de comand?, numai ?n situa?ia solicit?rii unor pachete de servicii turistice care nu fac parte din oferta proprie/standard a agen?iei de turism ?i care necesit? confirmarea rezerv?rii din partea altor prestatori. ?n cazul solicit?rii unor pachete de servicii turistice care se reg?sesc ?n oferta proprie a agen?iei de turism sau ?n cazul ?n care exist? deja confirmare asupra rezerv?rii din partea altor prestatori, Agen?ia poate furniza turistului un bon de comand?, dac? consider? necesar.
4.2. ?n cazul modific?rii uneia dintre prevederile esen?iale ale contractului, cum ar fi: serviciile incluse ?n pachet, datele de c?l?torie, modificarea categoriei unit??ii de cazare, Agen?ia are obliga?ia de a informa turistul cu cel pu?in 15 zile ?nainte de data ?nceperii c?l?toriei.
?n cazurile prev?zute la pct. 4.7 lit. b) ?i c), informarea se va face ?n timp util pentru a permite turistului s? decid? ?nceperea c?l?toriei.
4.3. ?n cazul achizi?ion?rii unui pachet de servicii turistice av?nd ?n componen?? ?i asigurarea transportului pe cale aerian?, transportatorul aerian, f?r? a cere acordul agen?iei de turism care deruleaz? programul turistic, are dreptul de a modifica orele de zbor. Prin urmare, Agen?ia nu este r?spunz?toare pentru decolarea/aterizarea avioanelor la o alt? or? dec?t cea ?nscris? ?n programul turistic. Pentru aceste ?nt?rzieri, compania aerian? este obligat? s? asiste turi?tii conform Regulamentului (CE) nr. 261/2004 al Parlamentului European ?i al Consiliului din 11 februarie 2004 de stabilire a unor norme comune ?n materie de compensare ?i de asisten?? a pasagerilor ?n eventualitatea refuzului la ?mbarcare ?i anul?rii sau ?nt?rzierii prelungite a zborurilor ?i de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 295/91, implementat prin Hot?r?rea Guvernului nr. 1.912/2006. Orice problem? privind operarea zborului ?i ac?iunile adiacente acestuia intr? ?n competen?a ?i responsabilitatea transportatorului, biletul de avion reprezent?nd contractul ?ntre pasager ?i transportator. ?n cazul acestor pachete de servicii turistice, ziua de plecare ?i ziua de sosire nu sunt considerate zile turistice, acestea fiind destinate transportului.
4.4. ?n situa?ia achizi?ion?rii unui produs de tip croazier?, linia de croazier? poate modifica, din motive ce ?in de siguran?a navig?rii, num?rul cabinei ?i loca?ia acesteia pe pun?i (o punte inferioar?, una superioar?, mai spre pupa sau spre prova etc.), doar cu o cabin? de aceea?i categorie ca cea rezervat? ini?ial, caz ?n care turistul nu va fi desp?gubit ?n niciun mod av?nd ?n vedere c? este vorba de acela?i tip de cabin? ca ?i cel rezervat.
4.5. Agen?ia poate modifica pre?ul contractului ?n sensul major?rii sau mic?or?rii, dup? caz, ar?t?nd totodat? modul de calcul al major?rilor sau mic?or?rilor de pre? ale contractului ?i numai dac? modificarea are loc ca urmare a varia?iilor costurilor de transport, a redeven?elor ?i a taxelor aferente serviciilor de aterizare, debarcare/?mbarcare ?n porturi ?i aeroporturi, a taxelor de turist ori a cursurilor de schimb valutar aferente pachetului de servicii turistice contractat. Pre?urile stabilite ?n contract nu pot fi majorate, ?n niciun caz, ?n cursul celor 20 de zile calendaristice care preced data plec?rii.
4.6. ?n cazul ?n care, dup? ?nceperea c?l?toriei turistice, o parte important? din serviciile turistice prev?zute ?n contract nu este realizat? sau Agen?ia constat? c? nu le va putea realiza, aceasta este obligat?:
a) s? ofere turistului alternative corespunz?toare ?n vederea continu?rii c?l?toriei turistice f?r? majorarea pre?ului, respectiv serviciile turistice oferite s? fie de aceea?i calitate ?i cantitate;
b) s? restituie turistului sumele ce reprezint? diferen?a dintre serviciile turistice achitate ?i cele efectiv prestate ?n timpul c?l?toriei turistice;
c) ?n cazul ?n care nu pot fi oferite turistului alternative corespunz?toare sau acesta nu le accept? din motive ?ntemeiate, s? asigure f?r? costuri suplimentare transportul retur al turistului la locul de plecare ori ?n alt loc agreat de acesta ?i, dup? caz, desp?gubirea pentru serviciile neprestate.
4.7. Agen?ia este r?spunz?toare pentru buna executare a obliga?iilor asumate prin contract, cu excep?ia urm?toarelor cazuri:
a) c?nd ne?ndeplinirea sau ?ndeplinirea defectuoas? a obliga?iilor asumate prin contract se datoreaz? turistului;
b) c?nd ne?ndeplinirea obliga?iilor se datoreaz? unor cauze de for?? major? sau unor ?mprejur?ri pe care nici Agen?ia, nici prestatorii de servicii nu le puteau prevedea sau evita, inclusiv, dar f?r? a se limita la: modificarea companiei aeriene, de orar sau de itinerar, ?nt?rzieri ?n traficul mijloacelor de transport, defectarea mijlocului de transport, accident, blocaje, lucr?ri sau repara?ii pe drumurile publice), ne?ndeplinirea grupului minim ca urmare a unor renun??ri de ultim? or? sau a neob?inerii vizelor pentru to?i participan?ii. Agen?ia nu este r?spunz?toare pentru prejudiciile cauzate turistului ca urmare a ?nt?rzierilor curselor (inclusiv charter), a pierderii de bagaje ?i a altor ?mprejur?ri care revin exclusiv ?n sarcina transportatorului ?n temeiul actelor normative specifice;
c) c?nd ne?ndeplinirea obliga?iilor se datoreaz? unui ter? care nu are leg?tur? cu furnizarea serviciilor prev?zute ?n contract, iar cauzele care au determinat ne?ndeplinirea obliga?iilor au un caracter imprevizibil ?i inevitabil.
4.8. Agen?ia are obliga?ia s? furnizeze ?n scris turistului sau prin orice mijloace de comunicare electronice convenite ?n scris cu turistul (e-mail, fax, sms etc.), cu . . . . . . . . . . zile, dar nu mai pu?in de 3 zile, ?nainte de data plec?rii, urm?toarele informa?ii:
a) orarele, locurile escalelor ?i leg?turile, precum ?i, dup? caz, locul ce urmeaz? s? fie ocupat de turist ?n fiecare dintre mijloacele de transport incluse;
b) denumirea, sediul/adresa, numerele de telefon ?i de fax, adresele de e-mail ale reprezentan?ei locale a organizatorului ?i/sau a detailistului ori, ?n lipsa acestora, un num?r de apel de urgen?? care s? ?i permit? contactarea organizatorului ?i/sau a detailistului;
c) pentru c?l?toriile minorilor ne?nso?i?i de p?rin?i, informa?ii care s? permit? p?rin?ilor stabilirea unui contact direct cu copilul sau cu responsabilul de la locul caz?rii copilului;
d) obliga?iile turistului prev?zute la pct. 5.10, 5.11 ?i 5.13.
4.9. Agen?ia parte ?n contract este obligat? s? acorde prompt asisten?? turistului aflat ?n dificultate, ?n cazul situa?iilor de for?? major? sau al unui eveniment pe care nici agen?ia de turism, nici furnizorul sau prestatorul de servicii, cu tot efortul depus, nu ?l puteau prevedea sau evita.

V. Drepturile ?i obliga?iile turistului
5.1. ?n cazul ?n care turistul nu poate s? participe la c?l?toria turistic? independent de motivele care stau la baza imposibilit??ii de participare, acesta poate s? cesioneze contractul unei ter?e persoane care ?ndepline?te toate condi?iile aplicabile pachetului de servicii turistice contractat, cu obliga?ia de a anun?a ?n scris Agen?ia cu cel pu?in 5 zile ?naintea datei de plecare. ?n acest caz, ?ntre turistul care nu poate participa la c?l?toria turistic? contractat? (cedentul), ter?a persoan? (cesionarul) ?i agen?ia de turism (debitor cedat) urmeaz? a se ?ncheia un contract de cesiune cu privire la pachetul de servicii turistice contractate ?i cesionate. Responsabilitatea ?ncheierii contractului de cesiune revine, dup? caz, fie cedentului, fie cesionarului, ?i niciodat? agen?iei de turism (debitorului cedat). Turistul care cedeaz? pachetul s?u de servicii, precum ?i cesionarul sunt responsabili ?n mod solidar la plata pre?ului c?l?toriei ?i a eventualelor costuri suplimentare ap?rute cu ocazia acestei ced?ri.
5.2. ?n cazul sejururilor de odihn? ?i/sau de tratament cu locul de desf??urare ?n Rom?nia, turistul are obliga?ia s? respecte urm?torul program de acordare a serviciilor: cazarea se face, de regul?, la ora 18,00 a zilei de intrare ?i se termin?, de regul?, la ora . . . . . . . . . . a zilei de ie?ire ?nscrise pe documentele de c?l?torie (voucher, bilet de odihn? ?i/sau tratament, bilet de excursie etc.). Eventualele costuri suplimentare generate de neeliberarea spa?iilor de cazare p?n? cel t?rziu la orele specificate mai sus cad ?n sarcina exclusiv? a turistului.
5.3. ?n cazul ?n care pre?urile stabilite ?n contract sunt majorate cu peste 10%, indiferent de motivele major?rii, turistul poate rezilia/denun?a unilateral contractul f?r? nicio obliga?ie fa?? de Agen?ie, acesta av?nd dreptul la rambursarea imediat? de c?tre Agen?ie a sumelor pl?tite, inclusiv comisionul.
5.4. Turistul este obligat s? comunice Agen?iei ?n termen de 5 zile calendaristice de la primirea ?n?tiin??rii prev?zute la cap. IV pct. 4.2 modificarea prevederilor esen?iale ale contractului sau ?n timp util ?nainte de ?nceperea c?l?toriei, iar ?n cazul ?n care se aplic? clauzele prev?zute ?n cap. IV pct. 4.7 lit. b) ?i c), hot?r?rea sa de a opta pentru:
a) rezilierea/denun?area unilateral? a contractului f?r? plata penalit??ilor; sau
b) acceptarea noilor condi?ii ale contractului.
5.5. ?n cazul ?n care turistul decide s? participe la c?l?toria asupra c?reia s-au operat modific?ri ?n condi?iile cap. IV pct. 4.2 se consider? c? toate modific?rile au fost acceptate ?i turistul nu poate solicita desp?gubiri ulterioare datorate modific?rilor de acest tip.
5.6. ?n cazul ?n care turistul reziliaz?/denun?? unilateral contractul ?n temeiul pct. 5.4 sau Agen?ia anuleaz? c?l?toria turistic? ?naintea datei de plecare, turistul are dreptul:
a) s? accepte la acela?i pre? un alt pachet de servicii turistice de calitate echivalent? sau superioar?, propus de Agen?ie;
b) s? accepte un pachet de servicii turistice de calitate inferioar? propus de Agen?ie, cu rambursarea imediat? a diferen?ei de pre?, ?n sensul ramburs?rii diferen?ei de pre? dintre cele dou? pachete turistice, la momentul ?ncheierii noului contract de prestare de servicii;
c) s? i se ramburseze imediat toate sumele achitate ?n virtutea contractului.
5.7. ?n toate cazurile men?ionate la pct. 5.6, turistul are dreptul s? solicite Agen?iei ?i o desp?gubire, al c?rei cuantum poate fi stabilit prin acordul comun al p?r?ilor sau ?n baza unei hot?r?ri a instan?ei de judecat?, pentru ne?ndeplinirea prevederilor contractului ini?ial, cu excep?ia cazurilor ?n care:
a) anularea s-a f?cut datorit? nerealiz?rii num?rului minim de persoane men?ionat ?n contract, iar Agen?ia a informat ?n scris turistul cu cel pu?in 15 zile calendaristice premerg?toare datei plec?rii;
b) anularea s-a datorat unui caz de for?? major? (circumstan?e imprevizibile, independente de voin?a celui care le invoc? ?i ale c?ror consecin?e nu au putut fi evitate ?n ciuda oric?ror eforturi depuse, ?n aceasta nefiind incluse suprarezerv?rile, caz ?n care responsabilitatea revine companiei aeriene sau unit??ii de cazare) sau unor cauze dintre cele prev?zute la cap. IV pct. 4.7 lit. b);
c) anularea s-a f?cut din vina turistului.
5.8. Turistul are dreptul s? rezilieze/denun?e unilateral ?n orice moment, ?n tot sau ?n parte, contractul, iar ?n cazul ?n care rezilierea/denun?area unilateral? ?i este imputabil? este obligat sa desp?gubeasc? Agen?ia pentru prejudiciul creat acesteia, conform prevederilor cap. VI, cu excep?ia cazurilor de for?? major? definite conform legii. Desp?gubirea se poate ridica la maximul pre?ului pachetului de servicii turistice contractat.
5.9. ?n cazul ?n care turistul alege s? se mute la un alt hotel dec?t cel contractat ini?ial ?i achitat, responsabilitatea financiar? a renun??rii ?i apar?ine. Agen?ia va rezolva cerin?ele turistului ?n limita posibilit??ilor, eventualele diferen?e de pre? urm?nd a fi suportate de c?tre turist.
Dac? turistul solicit? nemotivat schimbarea hotelului, structurii camerelor sau a oric?rora dintre servicii, aceasta echivaleaz? cu rezilierea/denun?area unilateral? a contractului, cu aplicarea penalit??ilor prev?zute la cap. VI la momentul respectiv ?i ?ncheierea unui nou contract.
5.10. Turistul este obligat s? achite la recep?ia unit??ii hoteliere taxa de sta?iune, taxa de salubritate, precum ?i alte taxe locale, f?r? a putea pretinde desp?gubiri sau returnarea sumelor de la Agen?ie.
5.11. Turistul este obligat s? prezinte la recep?ia unit??ii hoteliere actele sale de identitate, precum ?i documentul de c?l?torie eliberat de Agen?ie (voucher, bilet de odihn? ?i/sau de tratament etc.), ?n vederea acord?rii serviciilor turistice. ?n cazul ?n care turistul beneficiaz? de bilete de odihn? ?i tratament, este obligat s? prezinte la recep?ia unit??ii hoteliere bilet de trimitere de la medicul de familie ?i dovada pl??ii contribu?iilor pentru asigur?ri sociale, la zi.
5.12. Turistul ia la cuno?tin?? c? serviciile pe care le achizi?ioneaz? f?r? ca acestea s? fac? parte din contractul cu agen?ia de turism sunt ?n stricta responsabilitate a prestatorului local, sunt guvernate de legisla?ia ??rii de destina?ie, iar agen?ia de turism nu are nicio responsabilitate asupra presta?iilor ?n cauz?.
5.13. Dac? pentru efectuarea c?l?toriei este necesar? ?ndeplinirea de c?tre turist a unor formalit??i suplimentare (de exemplu, c?l?toria ?mpreun? cu minori, situa?ia ?n care numele turistului este schimbat ca urmare a c?s?toriei/desfacerii ei etc.), acesta are obliga?ia de a ?ndeplini toate cerin?ele legale. Pentru o informare optim?, Agen?ia recomand? ?i consultarea site-ului Poli?iei de Frontier?. ?n cazul ?n care turistul nu ??i respect? obliga?ia de a se informa cu privire la formalit??ile suplimentare necesare ?n vederea efectu?rii c?l?toriei care nu sunt ?n sarcina Agen?iei (de exemplu, ?n cazul c?l?toriei cu minori, ?mputernicire din partea p?rintelui sau reprezentantului legal ce nu ?l ?nso?e?te sau orice alte documente suplimentare - enumerarea fiind exemplificativ?), Agen?ia este exonerat? de orice r?spundere ?n cazul imposibilit??ii efectu?rii c?l?toriei.
5.14. Agen?ia de turism recomand? turi?tilor contactarea acesteia cu 24 de ore ?nainte de plecare pentru reconfirmarea detaliilor de ?mbarcare (orar de zbor, loc de ?mbarcare etc.).
5.15. ?n cazul ?n care o singur? persoan? angajeaz? servicii pentru un num?r mai mare de turi?ti, condi?iile contractuale se extind ?n mod automat asupra ?ntregului grup pentru care au fost achitate serviciile.
5.16. Turistul este obligat s? foloseasc? mijloacele de transport, camera de hotel ?i bunurile din dotarea acesteia ca un bun proprietar ?i potrivit destina?iei lor. Agen?ia nu se face vinovat? de eventualele pagube produse sau v?t?m?ri suferite de turist ca urmare a nerespect?rii acestui alineat.
5.17. Turistul are obliga?ia s? respecte locul, data ?i ora plec?rii at?t la dus, c?t ?i la ?ntors, precum ?i locurile, datele ?i orele stabilite pe parcursul programului turistic contractat. Toate cheltuielile ?i daunele produse ca urmare a nerespect?rii de c?tre turist a prevederilor privind locurile de ?nt?lnire ?i orarele vor fi suportate de c?tre acesta.
5.18. ?n cazul ?n care turistul care a intrat pe teritoriul statului ?n care se realizeaz? pachetul de servicii turistice refuz? s? se mai ?ntoarc? ?n Rom?nia ?i autorit??ile din ?ara respectiv? fac cheltuieli de orice natur? cu acesta, turistul respectiv are obliga?ia de a suporta toate aceste cheltuieli.

VI. Renun??ri, penaliz?ri, desp?gubiri
6.1. ?n cazul ?n care turistul renun?? din vina sa la pachetul de servicii turistice care face obiectul prezentului contract, el datoreaz? Agen?iei penaliz?ri dup? cum urmeaz?:
(NOT? 
Se va personaliza de fiecare agen?ie ?n parte conform pct. 6.1.1, 6.1.2.)
6.1.1. ?n cazul serviciilor turistice externe, penaliz?rile sunt de:
a) . . . . . . . . . . % din pre?ul pachetului de servicii, dac? renun?area se face cu mai mult de . . . . . . . . . . zile calendaristice ?nainte de data plec?rii;
b) . . . . . . . . . . % din pre?ul pachetului de servicii, dac? renun?area se face ?n intervalul . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . de zile calendaristice ?nainte de data plec?rii;
c) . . . . . . . . . . % din pre?ul pachetului de servicii, dac? renun?area se face ?ntr-un interval mai mic de . . . . . . . . . . zile calendaristice ?nainte de plecare sau prin neprezentarea la program;
d) . . . . . . . . . . % din pre?ul pachetului de servicii, ?n cazul ?n care turistul a achizi?ionat pachetul de servicii turistice din cadrul programului special (de exemplu, Early Booking etc.) . . . . . . . . . ., indiferent de data la care turistul solicit? renun?area.
6.1.2. ?n cazul serviciilor turistice interne, penaliz?rile sunt de:
a) . . . . . . . . . . % din pre?ul pachetului de servicii, dac? renun?area se face cu mai mult de . . . . . . . . . . zile calendaristice ?nainte de data ?nceperii sejurului;
b) . . . . . . . . . . % din pre?ul pachetului de servicii, dac? renun?area se face ?ntr-un interval mai mic de . . . . . . . . . . zile calendaristice ?nainte de data ?nceperii sejurului;
c) . . . . . . . . . . % din pre?ul pachetului de servicii turistice, ?n cazul ?n care turistul a achizi?ionat pachetul de servicii turistice din cadrul programului special (de exemplu, Early Booking etc.) . . . . . . . . . ., indiferent de data la care turistul solicit? renun?area.
6.2. ?n cazul ?n care turistul care a contractat un pachet de servicii turistice cu Agen?ia ?i a achitat un avans nu se prezint? ?n termenul specificat ?n bonul de comand? sau ?n termenul comunicat ?n scris, pentru a achita ratele aferente sau restul de plat?, contractul se consider? reziliat de drept, iar Agen?ia are dreptul de a anula rezerv?rile efectuate ?n beneficiul turistului cu re?inerea penaliz?rilor prev?zute la pct. 6.1.
6.3. Pentru biletele de odihn? ?i/sau de tratament cump?rate prin organiza?ii sindicale, Agen?ia va face restituiri numai ?n baza cererilor de renun?are contrasemnate ?i ?tampilate de reprezentantul organiza?iei sindicale.
6.4. ?n cazul ?n care o ambasad? refuz? s? acorde viza de intrare pentru efectuarea pachetului de servicii, turistului i se vor re?ine toate taxele datorate de Agen?ie prestatorilor direc?i, precum ?i cheltuielile de operare proprii acesteia.
6.5. Penaliz?rile echivalente cu cele indicate la pct. 6.1.1 lit. c) sau d), respectiv 6.1.2 lit. b) sau c) se aplic? ?i ?n cazul ?n care turistul nu ajunge la timp la aeroport sau la locul de plecare/destina?ie, dac? nu poate pleca ?n c?l?torie pentru c? documentele personale necesare ?n vederea efectu?rii c?l?toriei nu sunt conforme normelor legale sau este ?n imposibilitatea de a p?r?si teritoriului ??rii, din alte motive ce ?in de persoana acestuia.
6.6. Turistul trebuie s? depun? ?n scris cererea de renun?are la pachetul de servicii turistice la Agen?ia la care a achitat serviciile. ?n caz contrar, cererea de renun?are nu este luat? ?n considerare.
6.7. Agen?ia va acorda desp?gubiri ?n func?ie de gradul de nerespectare a obliga?iilor din contract.
6.8. Agen?ia nu r?spunde ?n situa?ii de grev?, conflicte politice ?i de r?zboi, catastrofe, de pericol public, atac terorist, embargou interna?ional, precum ?i ?n cazul ?n care companiile aeriene stabilesc limite de r?spundere. Toate aceste situa?ii care nu sunt imputabile niciunei p?r?i se consider? situa?ii de for?? major? ?i exonereaz? de r?spundere Agen?ia.
6.9. Toate sumele men?ionate la pct. 6.1, 6.2, 6.4 ?i 6.5 se vor re?ine de c?tre Agen?ie din avansul sau pre?ul total al pachetului de servicii turistice achitat de turist, f?r? a fi necesar? interven?ia instan?elor de judecat?.

VII. Reclama?ii
7.1. ?n cazul ?n care turistul este nemul?umit de serviciile turistice primite, acesta are obliga?ia de a ?ntocmi o sesizare ?n scris la fa?a locului, clar ?i explicit, cu privire la deficien?ele constatate, legate de realizarea pachetului de servicii turistice contractat, ce se va transmite prompt at?t reprezentantului Agen?iei, c?t ?i prestatorului de servicii turistice (conducerii hotelului, restaurantului, reprezentan?ilor locali ai turoperatorului).
Datele de contact ale Agen?iei:
Telefon: . . . . . . . . . .
Fax: . . . . . . . . . .
E-mail: . . . . . . . . . .
7.2. At?t Agen?ia, c?t ?i prestatorul de servicii turistice vor ac?iona imediat pentru solu?ionarea sesiz?rii. ?n cazul ?n care sesizarea nu este solu?ionat? sau este solu?ionat? par?ial, turistul va depune la sediul Agen?iei o reclama?ie ?n scris, ?n termen de maximum 5 zile calendaristice de la ?ncheierea c?l?toriei, Agen?ia urm?nd ca, ?n termen de 30 de zile calendaristice, s? comunice turistului desp?gubirile care i se cuvin, dup? caz.

VIII. Asigur?ri
8.1. Turistul este asigurat pentru rambursarea cheltuielilor de repatriere ?i/sau a sumelor achitate de acesta, ?n cazul insolvabilit??ii sau falimentului Agen?iei, la Societatea de Asigurare . . . . . . . . . ., cu sediul ?n . . . . . . . . . . . Poli?a de asigurare nr. . . . . . . . . . . valabil? p?n? la data de . . . . . . . . . . este afi?at? pe pagina web a agen?iei de turism . . . . . . . . . . (cu indicarea adresei web: http://www. . . . . . . . . )
8.2. Condi?iile ?n care turistul va fi desp?gubit de c?tre societatea de asigurare sunt:
8.2.1. ?n cazul ?n care Agen?ia nu efectueaz? repatrierea turistului, acesta are obliga?ia de a anun?a imediat societatea de asigurare prin telefon, fax sau e-mail. ?n aceast? situa?ie societatea de asigurare nu are obliga?ia de a achita imediat contravaloarea cheltuielilor de repatriere, ci de a le rambursa dup? ?ntoarcerea turistului ?n Rom?nia, ?n condi?iile poli?ei de asigurare ?ncheiate ?ntre Agen?ie ?i societatea de asigurare.
8.2.2. ?n cazul ?n care turistul solicit? Agen?iei contravaloarea sumelor achitate ?i/sau a cheltuielilor de repatriere, acesta trebuie s? trimit? documentele justificative c?tre Agen?ie prin scrisoare recomandat? cu confirmare de primire. Turistul are obliga?ia s? p?streze fotocopii de pe respectivele documente justificative. Turistul poate solicita Agen?iei rambursarea sumelor achitate ?i/sau a cheltuielilor de repatriere ?n termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data ?ncheierii derul?rii pachetului de servicii turistice sau de la data repatrierii.
8.2.3. Turistul are obliga?ia de a notifica societ??ii de asigurare, prin scrisoare recomandat? cu confirmare de primire, ?n leg?tur? cu solicitarea adresat? Agen?iei privind rambursarea sumelor achitate ?i/sau a cheltuielilor de repatriere, ?n termen de 5 (cinci) zile calendaristice de la data confirm?rii de primire prev?zute la pct. 8.2.2.
8.2.4. ?n cazul ?n care, ?n termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data confirm?rii de primire a documentelor justificative de c?tre Agen?ie, turistul nu a primit sumele solicitate de la aceasta, are loc evenimentul asigurat.
8.2.5. ?n termen de 10 (zece) zile calendaristice de la data producerii evenimentului asigurat, turistul are obliga?ia de a transmite societ??ii de asigurare, prin scrisoare recomandat? cu confirmare de primire, cererea de desp?gubire ?nso?it? de documentele justificative.
8.2.6. Documentele justificative constau ?n principal ?n:
a) contractul de comercializare a pachetului de servicii turistice;
b) confirm?rile de primire precizate la pct. 8.2.2, 8.2.3 ?i 8.2.5;
c) fotocopiile de pe documentele de plat? a avansului (chitan?e, ordine de plat? etc.), ?n cazul cererilor de rambursare a sumelor achitate de turist;
d) fotocopiile de pe documentele de transport ?i cazare, ?n cazul cererilor de rambursare a cheltuielilor de repatriere. Societatea de asigurare are dreptul s? solicite turistului ?i alte documente justificative.
8.2.7. Desp?gubirea nu poate dep??i suma achitat? de turist ?n contractul de comercializare a pachetului de servicii turistice ?i nici sumele necesare repatrierii acestuia, cu respectarea prevederilor legale ?n vigoare.
8.2.8. Desp?gubirea va fi pl?tit? ?n termen de 30 (treizeci) de zile calendaristice de la data primirii de c?tre societatea de asigurare a documentelor justificative de la turist.
8.2.9. ?n cazul ?n care, dup? plata desp?gubirii, Agen?ia pl?te?te debitul c?tre turist, acesta are obliga?ia de a restitui asiguratorului desp?gubirea primit?, ?n termen de 5 (cinci) zile lucr?toare de la data primirii de la Agen?ie a sumelor reprezent?nd debitul.
8.2.10. Facultativ, turistul are posibilitatea ?ncheierii unui contract de asigurare, care s? acopere taxele de transfer, sau a unui contract de asisten?? care s? acopere taxele de repatriere ?n caz de accidente, de boal? sau deces, a unui contract de asigurare pentru bagaje, a unui contract de asigurare pentru servicii medicale la destina?ie ori a unei asigur?ri storno sau altor tipuri de asigur?ri de c?l?torie. Agen?ia recomand? ?ncheierea unei asigur?ri storno pentru acoperirea eventualelor penalit??i de anulare. Turistul se poate informa ?n agen?ii despre cazurile acoperite de asigurarea storno, aceasta put?nd fi ?ncheiat? ?n agen?ia de turism de unde acesta a achizi?ionat pachetul de servicii turistice, dac? Agen?ia ofer? acest tip de serviciu.
8.3. Agen?ia nu se face vinovat? de eventuala nerespectare a obliga?iilor stipulate ?n poli?ele de asigurare contractate prin intermediul Agen?iei, deoarece aceasta este doar intermediar ?ntre turist ?i asigurator.

IX. Documentele contractului se constituie ca anex? la acesta ?i sunt urm?toarele:
a) voucherul, biletul de odihn?/tratament, biletul de excursie, bonul de comand?, dup? caz;
b) programul turistic, ?n cazul ac?iunilor turistice;
c) cataloage/pliante/oferte/alte ?nscrisuri/etc. ale Agen?iei puse la dispozi?ia turistului, ?n format tip?rit sau pe suport electronic.

X. Dispozi?ii finale
10.1. Prezentul contract a fost ?ncheiat ?n dou? exemplare, c?te unul pentru fiecare parte.
10.2. Comercializarea pachetelor de servicii turistice se va face ?n conformitate cu prevederile prezentului contract ?i cu respectarea prevederilor Ordonan?ei Guvernului nr. 107/1999, republicat?.
10.3. Toate unit??ile de cazare, precum ?i mijloacele de transport sunt clasificate de c?tre organismele abilitate ale ??rilor de destina?ie, conform procedurilor interne ?i normativelor locale, acolo unde acestea exist?, care difer? de la o ?ar? la alta ?i de la un tip de destina?ie la altul.
10.4. Turistul declar? c? Agen?ia de turism l-a informat complet cu privire la condi?iile de comercializare a pachetelor de servicii turistice ?n conformitate cu prevederile Ordonan?ei Guvernului nr. 107/1999, republicat?. Prin semnarea acestui contract sau prin acceptarea pachetelor de servicii turistice, inclusiv ?n cazul celor achizi?ionate la distan?? prin mijloace electronice, turistul ??i exprim? acordul ?i luarea la cuno?tin?? cu privire la condi?iile generale de comercializare a pachetelor de servicii turistice, ?n conformitate cu oferta agen?iei de turism.
10.5. Litigiile ap?rute ?ntre p?r?i se rezolv? pe cale amiabil?, ?n caz contrar p?r?ile ?n?eleg s? se adreseze instan?elor de judecat? competente.
10.6. Contractul va fi interpretat conform legilor din Rom?nia.